Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Monitorowania Pomocy Publicznej

Zespół zajmuje się monitorowaniem pomocy państwa, skierowanej do sektora górnictwa węgla kamiennego, udzielonej na pokrywanie kosztów odziedziczonych - związanych z zamknięciem kopalń. 

Podstawą udzielenia tej pomocy jest ustawa z dnia 7 września 2007 r., o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie pomocy państwa, ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń. Zespół odpowiada również za przygotowanie dokumentacji, będącej podstawą do notyfikowania przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego i sporządza projekty informacji dla Komisji Europejskiej o pomocy udzielonej sektorowi górnictwa w kolejnych latach.

Do jego zadań należy monitorowanie wykorzystania środków budżetowych na zadania związane z funkcjonowaniem sektora. Do tych zadań należą: likwidacja kopalń, działania polikwidacyjne, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym oraz usuwanie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Zespół monitoruje również finansowanie prawa do bezpłatnego węgla (lub wypłatę ekwiwalentów z tego tytułu), przysługującego emerytom i rencistom z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r. oraz osobom uprawnionym
z przedsiębiorstw robót górniczych. Śledzi również proces wypłaty rent wyrównawczych uprawnionym byłym pracownikom kopalń, postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.

Zespół prowadzi także monitoring zagranicznych serwisów prasowych, w celu pozyskiwania informacji o sytuacji na międzynarodowym rynku paliw stałych i energii. W oparciu o te informacje sporządza cykliczny przegląd, a w miarę potrzeb przygotowuje inne opracowania i prezentacje.

Zespół korzysta z danych dotyczących wysokości wykorzystanej dotacji budżetowej, stanowiącej pomoc państwa.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

  • informacja o pomocy publicznej udzielonej jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego,
  • projekt sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
  • sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych przekazanych jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego,
  • przegląd sytuacji na międzynarodowym rynku paliw stałych i energii.

export body to pdf