Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Sprawozdawczość

Portal sprawozdawczy wspomaga realizację programu badań statystycznych statystyki publicznej – badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”. Organem prowadzącym badanie jest Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, a realizuje je Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach na podstawie corocznie publikowanych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Portal sprawozdawczy przygotowano dla przedsiębiorstw górniczych, innych producentów węgla kamiennego oraz dla importerów węgla kamiennego celem uproszczenia procesu składania formularzy sprawozdawczych i tym samym obniżenia kosztów obowiązkowej sprawozdawczości.

Aby wprowadzić dane zaloguj się pod adresem:   https://wegiel.arp.com.pl.