Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Polityki Zatrudnienia i Specjalnych Projektów Restrukturyzacyjnych

Zespół monitoruje zmiany stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Sporządza comiesięczną informację o stanie i zmianach zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych, z uwzględnieniem struktury stażowo-wiekowej pracowników. Prowadzi rejestr pracowników, którzy skorzystali
z uprawnień osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego. Opiniuje wnioski o przyznanie dotacji na roszczenia pracownicze, przedstawione przez podmioty ubiegające się o tę dotację, oraz monitoruje jej wykorzystanie. Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie kontroli dotyczących wydatkowania środków dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze. Zespół gromadzi szczegółowe informacje związane z działalnością firm usługowych, prowadzoną na rzecz kopalń węgla kamiennego. Jego obowiązkiem jest opracowywanie raportu dotyczącego stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce (sprawozdawczość publiczna G-09.9).

W ramach powierzonych zadań, zespół korzysta z bazy danych o osobach objętych restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz bazy danych zatrudnieniowych wszystkich spółek węglowych i prywatnych przedsiębiorstw górniczych. Wykorzystywane informacje gromadzone są od 1993 roku. Od 2009 r. gromadzone są dane kwartalne, dotyczące prac wykonywanych przez firmy usługowe na rzecz górnictwa węgla kamiennego (wykonywane zadania, czas pracy, zatrudnienie, wypadki). Zespół gromadzi informacje o zasobach węgla kamiennego w poszczególnych złożach, zarówno w okresie obowiązywania koncesji jak i dla całości złoża. Dane dotyczą zasobów bilansowych, pozabilansowych i przemysłowych, jak także jakości, zawartości siarki, popiołu i typu węgla.

 

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

  • informacja o zatrudnieniu firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego,
  • informacja o stanie i ruchu zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
  • struktura stażowo-wiekowa pracowników kopalń węgla kamiennego wg stanu na stanu na ostatni dzień roku,
  • sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego.

export body to pdf