Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl

(dalej „Regulamin”)

§ 1

1.    Portal poskirynekwegla.pl (zwany dalej „Portalem”) jak i każdy z jego elementów podlega ochronie przez polskie prawo autorskie.
2.    Właścicielem Portalu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, (zwana dalej „Właścicielem Portalu”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957.
3.    Operatorem Portalu i świadczeniodawcą usług jest Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, zwany dalej „Operatorem Portalu”.
4.    Użytkownikiem Portalu jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz usług dostępnych w Portalu (zwanych dalej indywidualnie „Użytkownikiem” a łącznie „Użytkownikami”).
5.    Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Portalu oraz wysyłanych w newsletterze podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
6.    Celem Portalu jest rozpowszechnianie wśród Użytkowników obiektywnych, aktualnych i historycznych informacji na temat sytuacji na rynku węgla w Polsce oraz udostępnianie Użytkownikom wyczerpujących danych i analiz w wymienionym zakresie.
7.    Źródłem rozpowszechnianych i udostępnianych informacji, o których mowa w ust. 6, jest badanie statystyczne statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, realizowane na zlecenie ministra właściwego ds. gospodarki złożami kopalin przez Operatora Portalu, ustalane corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów.
8.    Informacje, o których mowa w ust. 7, mają postać zagregowaną do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego.
9.    Nie są rozpowszechniane ani też udostępniane informacje oraz analizy dotyczące pojedynczych podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego oraz węgla brunatnego.
10.    Wszystkie utwory publikowane na Portalu są chronione prawem autorskim. Każdy podmiot korzystający z jakichkolwiek utworów (w całości lub w części) zamieszczonych na Portalu jest zobowiązany do podania w każdej publikacji wykorzystującej dany utwór (w całości lub części) następujących danych: 
1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) twórcy (twórców) utworu (o ile dostępne) oraz 
2) źródła utworu z podaniem tytułu utworu i daty jego publikacji przez Właściciela Portalu, z użyciem wyrażenia: „portal polskirynekwegla.pl należący do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dostęp w dniu […]”

§ 2

1.    Wybrane informacje udostępniane są wszystkim Użytkownikom bezpłatnie. 
2.    Pozostałe informacje, w tym publikacje, raporty oraz publikacje archiwalne, wskazane w dziale „Oferta”, można pobrać odpłatnie, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Portalu oraz po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty abonamentowej za subskrypcję danych. Kategoria „Analityka indeksów” w dziale „Indeks węglowy” dostępna jest bezpłatnie wyłącznie dla Użytkowników.
3.    Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje wyłącznie w trakcie procesu zamawiania subskrypcji danych lub zamówienia jednorazowej publikacji.
4.    Subskrypcja danych może być zakupiona opcjonalnie na okres 6- lub 12-miesięcy, przy czym czasokres ten mierzony jest cyklami sprawozdawczymi, tj. okresami, których dotyczą dane ujęte w raportach. Subskrypcja danych oznacza dostęp do określonych w ofercie portalowej profili informacyjnych, obejmujących swym zakresem grupy raportów danych, w których uwzględniane są jednomiesięczne lub kwartalne okresy sprawozdawcze.
5.    Użytkownik, oprócz subskrypcji danych, ma możliwość zakupienia jednorazowej publikacji. Wówczas po zarejestrowaniu i zalogowaniu oraz po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty uzyskuje dostęp do zakupionej publikacji.
6.    Użytkownik ma możliwość wykupienia publikacji archiwalnych, obejmujących dane za okresy historyczne, tj. dane za okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy wstecz od bieżącego okresu sprawozdawczego.
7.    Po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty za zamówienie Operator Portalu odblokowuje dostęp do przedmiotu zamówienia informując o tym Użytkownika drogą mailową. Data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora Portalu jest datą wystawienia faktury stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura przesyłana jest Użytkownikowi na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
8.    Wpłata za zamówienie dokonywana jest jednorazowo, z góry, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie Operator Portalu informuje Użytkownika o konieczności dokonania wpłaty za zamówienie i wyznacza dodatkowe 3 (trzy) dni robocze na dokonanie wpłaty. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, o czym Użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową. Termin „dzień roboczy” oznacza w Regulaminie każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 
9.    Użytkownik może złożyć indywidulne zamówienie na dane. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Portalu, Użytkownik określa wstępny zakres merytoryczny i czasokres danych. Operator Portalu w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, po dokonaniu weryfikacji zamówienia, określa możliwości, termin wykonania oraz propozycję ceny. Użytkownik przekazuje ostateczne zlecenie wykonania indywidualnego zamówienia drogą mailową.
10.    W przypadku korzystania z materiałów rozpowszechnianych i udostępnianych poprzez Portal niezgodnie z zasadami lub w przypadku udostępniania loginu i hasła osobom trzecim, Operator Portalu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do odpłatnej części Portalu, bez prawa do zwrotu kosztów.
11.    W przypadku awarii technicznych i niedostępności Portalu w okresie dłuższym niż 7 (siedem) dni zakupione raporty danych oraz jednorazowe publikacje przekazywane są Użytkownikom drogą mailową, w postaci plików elektronicznych, w formacie właściwym dla zakupionego zamówienia.
12.    Wszelkie wpłaty, do których zobowiązany jest Użytkownik Portalu na podstawie Regulaminu, będą dokonywane na rachunek bankowy Operatora Portalu, nr: 11 1020 2313 0000 3002 0131 5886, prowadzony przez PKO BP S.A.  Rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim został zgłoszony i zarejestrowany w urzędzie skarbowym właściwym dla Właściciela Portalu i figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Operatora Portalu.

§ 3

1.    Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Operatora Portalu, podany w § 1 ust. 3.
2.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Operatora Portalu.
3.    W przypadku uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie niezwłocznie wykonana ponownie. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

§ 4

1.    Użytkownik może anulować złożone zamówienie przed, jak i po dokonaniu wpłaty.
2.    Anulowanie zamówienia przed opłaceniem abonamentu następuje wskutek niedokonania w wyznaczonym terminie wpłaty na rachunek bankowy Operatora Portalu za zamówienie lub poprzez anulowanie przez Użytkowania zamówionej pozycji w portalowym koszyku zamówień.
3.    Anulowanie subskrypcji danych w trakcie trwania aktywnego okresu abonamentowego następuje w formie pisemnej na adres Operatora Portalu, podany w § 1 ust. 3. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu informacji o anulowaniu przez Użytkownika aktywnego okresu abonamentowego, Operator Portalu wystawia fakturę korygującą oraz dokonuje zwrotu części (lub całości) opłaty abonamentowej przypadającej na anulowany okres subskrypcji, na rachunek bankowy Użytkownika.
4.    Anulowanie zamówienia za jednorazową publikację może nastąpić tylko i wyłącznie przed otrzymaniem dostępu do zamówionej publikacji.
5.    W przypadku dokonania przez Użytkownika nadpłaty, Operator Portalu dokonuje niezwłocznie zwrotu nadpłaconej kwoty bez odsetek na rachunek bankowy Użytkownika.
6.    W przypadku dokonania przez Użytkownika niepełnej wpłaty należnej za złożone zamówienie, Operator Portalu informuje Użytkownika o zaległości, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin uzupełnienia wpłaty. W sytuacji niewpłacenia różnicy pomiędzy ceną zamówienia a dokonaną wpłatą, Operator Portalu nie udostępnia zamówionych danych, a wpłaconą kwotę zwraca w terminie kolejnych 3 (trzech) dni na rachunek Użytkownika.
7.    Użytkownik w celu uzyskania faktury obowiązany jest w trakcie procesu rejestracji w Portalu podać niezbędne dane, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury i przesłanie jej na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika. Na pisemne żądanie Użytkownika przesłane na adres Operatora Portalu faktura zostanie wysłana również na adres poczty elektronicznej.
8.    Portal jest udostępniany w ramach hostingu usług internetowych zasobów serwerowni, świadczonych przez ARP Informatyka sp. z o.o. w Warszawie. Operator usług hostingowych realizuje serwis techniczny Portalu.
9.    Nabycie abonamentu na subskrypcję danych lub zakupienie jednorazowej publikacji danych nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do materiałów znajdujących się w Portalu, a w szczególności praw do wzorów raportów danych, formy i układów zestawień, komentarzy analitycznych.
10.    Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych służących do logowania się w Portalu.
11.    Wykorzystanie informacji pozyskanych w trakcie korzystania z Portalu wymaga od Użytkownika każdorazowo wskazania źródła danych.

§ 5

1.    Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (powołanej wyżej), ustawy z dnia 30.06.2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, z 2022 r. poz. 2185) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
2.     Prawa do utworów, znaków towarowych udostępnionych w Portalu przysługują Właścicielowi Portalu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Właściciel Portalu prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3.    Poprzez korzystanie z utworów w Portalu, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
4.    Bez uprzedniej zgody Właściciela Portalu Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 6

1.    Korzystanie z Portalu, z wyjątkiem wskazanych w Regulaminie przypadków, jest bezpłatne, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika i nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.
2.    W przypadku korzystania lub zamawiania subskrypcji danych, jednorazowych publikacji lub danych na zamówienie, Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, określone w formularzu rejestracji.
3.    Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem operatora umowy hostingowej inaczej niż za zgodą Użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu ze strony Operatora Portalu lub jednostki serwisowej wskazanej przez Operatora Portalu.
5.    Portal zbiera w celach technicznych i statystycznych informacje w logach serwera, które tworzone są z adresu IP, z którego łączy się Użytkownik, dokładnej daty i czasu połączenia oraz adresu URL pobranego dokumentu.
6.    Portal korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać po ponownym połączeniu z danego komputera. Stosowane są w celu ułatwienia Użytkownikom korzystanie z niektórych usług oraz zapewnienia prawidłowego działania niektórych mechanizmów. Szczegółowa polityka plików cookies omówiona została w odrębnym dokumencie dostępnym na Portalu.

§ 7

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12.
2.    Właściciel Portalu przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie określa polityka prywatności publikowana na stronie www.polskirynekwegla.pl.
3.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę opisuje Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie www.polskirynekwegla.pl.
4.    Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. stanowi załącznik do Regulaminu, jako jego integralna część.

§ 8

1.    Właściciel Portalu zastrzega sobie, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

1)    konieczność dostosowania Regulaminu do świadczenia Usług w sytuacji obiektywnie uzasadnionej koniecznością zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
2)    brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi,
3)    zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które pociągają za sobą konieczność zmiany treści Regulaminu,
4)    prawomocne orzeczenie sądu lub decyzję organu administracji publicznej, które nakazują zmianę Regulaminu w określonej w nich części.
5)    konieczność zmiany postanowienia Regulaminu dotkniętego nieważnością wynikającą z mocy prawa lub wydanych orzeczeń bądź decyzji administracyjnych.

2.    Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu na stronie internetowej pod adresem www. polskirynekwegla.pl

Data opublikowania Regulaminu:  14.03.2023 r.