Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA
z Portalu
www.polskirynekwegla.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.polskirynekwegla.pl, zwanego dalej „Portalem”.
 2. Właścicielem Portalu jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie
  (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, wejście „C” (zwana dalej „Właścicielem Portalu”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, kapitał zakładowy: 5.040.619.000,00 PLN, wpłacony: 5.040.619.000,00 PLN.
 3. Operatorem Portalu i świadczeniodawcą usług jest Oddział w Katowicach ARP SA, z siedzibą w Katowicach (40-065), ul. Mikołowska 100, zwany dalej „Operatorem Portalu”.
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Portalu oraz wysyłanych w newsletterze podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Celem Portalu jest rozpowszechnianie wśród Użytkowników obiektywnych, aktualnych i historycznych informacji na temat sytuacji na rynku węgla w Polsce oraz udostępnianie Użytkownikom wyczerpujących danych i analiz w wymienionym zakresie.
 6. Podstawą rozpowszechnianych i udostępnianych informacji, o których mowa w ust. 5, jest badanie statystyczne statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, realizowane na zlecenie Ministra Gospodarki przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, ustalane corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów.
 7. Informacje, o których mowa w ust. 5, mają postać zagregowaną do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego.
 8. Nie są rozpowszechniane ani też udostępniane informacje oraz analizy dotyczące pojedynczych podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego.

 

Zasady korzystania z Portalu

 1. Wybrane informacje udostępniane są wszystkim Użytkownikom bezpłatnie. Pozostałe informacje, w tym publikacje, raporty oraz publikacje archiwalne, wskazane w dziale „Oferta”, można pobrać odpłatnie, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Portalu oraz po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty abonamentowej za subskrypcję danych. Kategoria „Analityka indeksów” w dziale „Indeks węglowy” dostępna jest bezpłatnie wyłącznie dla Subskrybentów.
 2. Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje wyłącznie w trakcie procesu zamawiania subskrypcji danych lub zamówienia jednorazowej publikacji.
 3. Subskrypcja danych może być zakupiona opcjonalnie na okres 6- lub 12-miesięcy, przy czym czasokres ten mierzony jest cyklami sprawozdawczymi, tj. okresami, których dotyczą dane ujęte w raportach. Subskrypcja danych oznacza dostęp do określonych w ofercie portalowej profili informacyjnych, obejmujących swym zakresem grupy raportów danych, w których uwzględniane są jednomiesięczne lub kwartalne okresy sprawozdawcze.
 4. Użytkownik, oprócz subskrypcji danych, ma możliwość zakupienia jednorazowej publikacji. Wówczas po zarejestrowaniu i zalogowaniu oraz po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty uzyskuje dostęp do zakupionej publikacji.
 5. Subskrybent ma możliwość wykupienia publikacji archiwalnych, obejmujących dane za okresy historyczne, tj. dane za okres co najmniej 12 miesięcy wstecz od bieżącego okresu sprawozdawczego.
 6. Po uiszczeniu i potwierdzeniu przez Operatora Portalu wpływu dokonanej opłaty za zamówienie Operator odblokowuje dostęp do przedmiotu zamówienia informując o tym Użytkownika drogą mailową. Data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora jest datą wystawienia faktury stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2011 nr 177 z późn.zm.). Faktura przesyłana jest Użytkownikowi na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wpłata za zamówienie dokonywana jest jednorazowo, z góry, w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie Operator Portalu informuje Zamawiającego o konieczności dokonania wpłaty za zamówienie i wyznacza dodatkowe 3 dni robocze na dokonanie wpłaty. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, o czym Zamawiający zostaje poinformowany drogą mailową.
 8. Użytkownik może złożyć indywidulne zamówienie na dane. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Portalu, Użytkownik określa wstępny zakres merytoryczny i czasokres danych. Operator Portalu w terminie do 14 dni roboczych, po dokonaniu weryfikacji zamówienia, określa możliwości, termin wykonania oraz propozycję ceny. Zamawiający przekazuje ostateczne zlecenie wykonania indywidualnego zamówienia drogą mailową.
 9. W przypadku korzystania z materiałów rozpowszechnianych i udostępnianych poprzez Portal niezgodnie z zasadami lub w przypadku udostępniania loginu i hasła osobom trzecim, Operator Portalu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do odpłatnej części Portalu, bez prawa do zwrotu kosztów.
 10. W przypadku awarii technicznych i niedostępności Portalu w okresie dłuższym niż 7 dni zakupione raporty danych oraz jednorazowe publikacje przekazywane są Subskrybentom i Zamawiającym drogą mailową, w postaci plików elektronicznych, w formacie właściwym dla zakupionego zamówienia.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Operatora Portalu, podany w ust. 3.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Operatora Portalu.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie niezwłocznie wykonana ponownie. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

 

Anulowanie zamówienia

 1. Zamawiający może anulować złożone zamówienie przed, jak i po dokonaniu wpłaty.
 2. Anulowanie zamówienia przed opłaceniem abonamentu następuje wskutek nie dokonania w wyznaczonym terminie wpłaty na rachunek bankowy Operatora Portalu za zamówienie lub poprzez anulowanie przez Zamawiającego zamówionej pozycji w portalowym koszyku zamówień.
 3. Anulowanie subskrypcji danych w trakcie trwania aktywnego okresu abonamentowego następuje w formie pisemnej na adres Operatora Portalu, podany w ust. 3. W terminie 14 dni od dnia wpływu informacji o anulowaniu przez Subskrybenta aktywnego okresu abonamentowego, Operator Portalu wystawia fakturę korygującą oraz dokonuje zwrotu części (lub całości) opłaty abonamentowej przypadającej na anulowany okres subskrypcji, na rachunek bankowy Subskrybenta.
 4. Anulowanie zamówienia za jednorazową publikację może nastąpić tylko i wyłącznie przed otrzymaniem dostępu do zamówionej publikacji.

 

Ochrona prywatności

 1. Korzystanie z Portalu, z wyjątkiem wskazanych w regulaminie przypadków, jest bezpłatne, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika i nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.
 2. W przypadku korzystania lub zamawiania subskrypcji danych, jednorazowych publikacji lub danych na zamówienie, Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, określone w formularzu rejestracji.
 3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem operatora umowy hostingowej inaczej niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu ze strony Operatora Portalu lub jednostki serwisowej wskazanej przez Operatora Portalu.
 5. Portal zbiera w celach technicznych i statystycznych informacje w logach serwera, które tworzone są z adresu IP, z którego łączy się Użytkownik, dokładnej daty i czasu połączenia oraz adresu URL pobranego dokumentu.
 6. Portal korzysta także z plików cookies (niewielkich plików tekstowych) zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać po ponownym połączeniu z danego komputera. Stosowane są w celu ułatwienia Użytkownikom korzystanie z niektórych usług oraz zapewnienia prawidłowego działania niektórych mechanizmów. Szczegółowa polityka plików cookies omówiona została w odrębnym dokumencie dostępnym na Portalu.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania przez Zamawiającego nadpłaty Operator Portalu dokonuje niezwłocznie zwrotu nadpłaconej kwoty bez odsetek na rachunek bankowy Zamawiającego.
 2. W przypadku dokonania przez Zamawiającego niepełnej wpłaty należnej za złożone zamówienie, Operator Portalu informuje Zamawiającego o zaległości, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin uzupełnienia wpłaty. W sytuacji nie wpłacenia różnicy pomiędzy ceną zamówienia a dokonaną wpłatą, Operator nie udostępnia zamówionych danych, a wpłaconą kwotę zwraca w terminie kolejnych 3 dni na rachunek Zamawiającego.
 3. Zamawiający w celu uzyskania faktury obowiązany jest w trakcie procesu rejestracji w Portalu podać niezbędne dane. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury i przesłanie jej na adres korespondencyjny podany przez Zamawiającego. Na pisemne żądanie Zamawiającego przesłane na adres Operatora Portalu faktura zostanie wysłana również na adres poczty elektronicznej.
 4. Portal jest udostępniany w ramach hostingu usług internetowych zasobów serwerowni, świadczonych przez Infomex Sp. z o.o. w Żywcu. Operator usług hostingowych realizuje serwis techniczny Portalu.
 5. Nabycie abonamentu na subskrypcję danych lub zakupienie jednorazowej publikacji danych nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do materiałów znajdujących się w Portalu, a w szczególności praw do wzorów raportów danych, formy i układów zestawień, komentarzy analitycznych.
 6. Subskrybent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych służących do logowania się w Portalu.
 7. Wykorzystanie informacji pozyskanych w trakcie korzystania z Portalu wymaga od Użytkownika każdorazowo wskazania źródła danych.
 8. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Operatora Portalu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Polski Rynek Węgla wraz z informacją o ich dokonaniu.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Polski Rynek Węgla po zapoznaniu się z wprowadzonymi do Regulaminu zmianami oznacza ich akceptację. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu. Subskrybent nie akceptujący zmian w regulaminie winien w terminie 5 dni od dnia uzyskania informacji o zmianach w Regulaminie, przekazać Operatorowi Portalu pisemne oświadczenie o braku akceptacji zmian do Regulaminu, co jest równoznaczne z anulowaniem aktywnych okresów subskrypcyjnych.
 10. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.arp.com.pl.
 11. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania tutaj.
 12. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 14. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Operatorem Portalu a Zamawiającymi i Subskrybentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 30.09.2014r.