Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Odpowiedzialnością współtworzymy decyzje

Realizacja usług wykonywanych na rzecz Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin przez katowicki Oddział ARP S.A. obejmuje m.in.:

  • monitorowanie: zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego; obrotu węglem przez producentów na rynku krajowym i międzynarodowym;  sposobu wykorzystania dotacji budżetowych oraz udzielanej pomocy publicznej, w tym roszczeń pracowniczych, działań wykonywanych po zakończeniu  likwidacji kopalń i naprawiania szkód górniczych;
  • udział w projektowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących sektora górnictwa węgla kamiennego;
  • analizę i opiniowanie wieloletnich programów i strategii funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora górniczego;
  • przygotowywanie dokumentacji i opracowanie wniosku celem notyfikacji przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2011-2015;
  • sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania dotacji budżetowych w celu likwidacji zagrożeń i naprawy szkód górniczych oraz rekultywacji terenów po zlikwidowanych kopalniach i roszczeń pracowniczych;
  • opracowywanie analiz: zatrudnieniowo-płacowych w górnictwie węgla kamiennego, sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa;
  • prowadzenie bazy danych o firmach usługowych wykonujących podziemne prace górnicze w kopalniach.

Ponadto, w ramach powierzonych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin obowiązków, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach cyklicznie przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji budżetowej, będące również elementem monitoringu procesów restrukturyzacji górnictwa. Kontrole obejmują wykorzystanie budżetowych środków finansowych przeznaczonych na restrukturyzacje zatrudnienia, likwidację kopalń oraz usuwanie szkód górniczych.

Raporty i sprawozdania tworzone w ramach współpracy publikowane są na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin – www.map.gov.pl.

export body to pdf