Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Harmonogram prac

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym


Działania

Harmonogram

 

Na czerwowo - działania zrealizowane (zgodnie z Załacznikiem do Sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego (...) na temat wdrażania planu na rzecz gospodarki o obiegu zamknietym (26.01.2017 r.)

Produkcja

Nacisk na aspekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w przyszłych wymogach wynikających z dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016-2019

Rok 2016 i później

Przyjęty dnia 30 listopada 2016r.

Plan działań w dziedzinie ekoprojektu na lata 2015 - 2017 oraz zwrócenie się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm dotyczących efektywnego wykorzystania materiałów w celu określenia przyszłych wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie trwałości, możliwości naprawy i recyklingu produktów.

Wniosek do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm dotyczących efektywnego wykorzystania materiałów w celu określenia przyszłych wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie trwałości, możliwości naprawy i recyklingu produktów.

Grudzień 2015r.

17 grudnia 2015r.

Wniosek w sprawie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego telewizorów i monitorów.

Wniosek w sprawie rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do ekoprojektu w zakresie telewizorów i monitorów.

Koniec 2015 r. lub początek 2016r.

Przekazany do WTO w dniu 21 grudnia 2016r.

Analiza wariantów i działań pod kątem ich wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, aby nadać bardziej spójne ramy polityczne różnym obszarom prac w trakcie tworzenia unijnej polityki produktu. 2018r.

Włączenie wytycznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym do dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BREF) w różnych sektorach przemysłu.

Włączenie wytycznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym do dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BREF) w różnych sektorach przemysłu

Rok 2016 i później

Przyjęto:

• Wspólne systemy oczyszczania/zagospodarow ania ścieków i gazów w sektorze chemicznym – 3 grudnia 2015r.

• Przemysł metali nieżelaznych – 3 grudnia 2015r.

• Intensywny chów drobiu i świń – 3 października 2016r.

Propagowanie wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie planów gospodarowania odpadami górniczymi. 2018r.

Stworzenie otwartej, ogólnoeuropejskiej sieci infrastruktury technologicznej dla MŚP, aby mogły one w swoich procesach produkcyjnych wykorzystywać zaawansowane technologie produkcyjne.

Stworzenie otwartej, ogólnoeuropejskiej sieci infrastruktury technologicznej dla MŚP, aby mogły one w swoich procesach produkcyjnych wykorzystywać zaawansowane technologie produkcyjne.

2016r.

Zaproszenie opublikowane dnia 8 listopada 2016r.

Zbadanie, w jaki sposób można poprawić skuteczność i stosowanie unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz uruchomienie pilotażowego programu weryfikacji technologii ochrony środowiska (EVT). 2017r.
Ulepszenie bazy wiedzy i wsparcia dla MŚP w zakresie zastępowania niebezpiecznych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie. 2018r.

 

Konsumpcja

Lepsze egzekwowanie istniejących gwarancji dotyczących produktów materialnych i analiza możliwych sposobów poprawy sytuacji (przyszły wniosek Komisji w sprawie sprzedaży online towarów i kontroli sprawności przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów).

Lepsze egzekwowanie istniejących gwarancji dotyczących produktów materialnych i analiza możliwych sposobów poprawy sytuacji (wniosek Komisji w sprawie sprzedaży online towarów i kontroli sprawności przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów).

Lata 2015–
2017

Wniosek przyjęty w dniu 9 grudnia 2015r. Trwająca kontrola sprawności

Działania w odniesieniu do fałszywych twierdzeń dotyczących ekologiczności, w tym aktualizacja wytycznych w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Działania w odniesieniu do fałszywych twierdzeń dotyczących ekologiczności, w tym aktualizacja wytycznych w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

2016r.

Wytyczne przyjęte w dniu 25 maja 2016r. 

Analiza możliwości opracowania horyzontalnych wymogów w zakresie dostarczania informacji dotyczących naprawy w ramach ekoprojektu

2018r.
Działania w ramach programu REFIT w odniesieniu do oznakowania ekologicznego, a następnie działania zmierzające do poprawy jego skuteczności 2016r.
Ocena możliwości przeprowadzenia niezależnego programu badań dotyczących celowego skracania cyklu życia produktów 2018r.
Z zastrzeżeniem oceny obecnie trwających projektów pilotażowych - zbadanie możliwości zastosowania metody oznaczania śladu środowiskowego produktów do pomiaru i przekazywania informacji dotyczących środowiska Rok 2016 i później

Działania dotyczące zielonych zamówień publicznych: uwzględnianie w większym stopniu wymogów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie ich stosowania, w tym za pomocą programów szkoleń oraz szersze ich wykorzystywanie w zamówieniach publicznych Komisji i w finansowaniu UE.

Działania dotyczące zielonych zamówień publicznych: uwzględnianie w większym stopniu wymogów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie ich stosowania, w tym za pomocą programów szkoleń oraz szersze ich wykorzystywanie w zamówieniach publicznych Komisji i w finansowaniu UE.

Rok 2016 i później

Kryteria przyjęte w następujący sposób:

• Budynki: 20 maja 2016r.

• Drogi: 10 czerwca 2016r.

• Komputery i monitory: 21 października 2016r.

 

Gospodarowanie odpadami

Zmieniony wniosek ustawodawczy dotyczący odpadów.

Zmieniony wniosek ustawodawczy dotyczący odpadów.

Grudzień 2015r.

Przyjęty dnia 2 grudnia 2015r.

Ściślejsza współpraca z państwami członkowskimi w celu lepszego wdrażania prawodawstwa UE w zakresie odpadów i zwalczania nielegalnego przemieszczania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ściślejsza współpraca z państwami członkowskimi w celu lepszego wdrażania prawodawstwa UE w zakresie odpadów i zwalczania nielegalnego przemieszczania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rok 2015 i później

Cały rok 2016

Sprawniejsze egzekwowanie przepisów zmienionego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów.

Sprawniejsze egzekwowanie przepisów zmienionego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów: akt wykonawczy określający tabelę korelacji między kodami celnymi a kodami odpadów.

Rok 2016 i później

Przyjęty dnia 28 lipca 2016r.

Rozpowszechnianie wspieranego przez branżę systemu dobrowolnej certyfikacji urządzeń do przetwarzania kluczowych strumieni odpadów/recyklatu Rok 2018 i później

Inicjatywa w sprawie energii z odpadów w ramach unii energetycznej

Inicjatywa w sprawie przetwarzania odpadów w energię.

2016r.

Przyjęta dnia 25 stycznia 2017r.

Identyfikacja i propagowanie dobrych praktyk w zakresie systemów zbierania odpadów.

Identyfikacja i propagowanie dobrych praktyk w zakresie systemów zbierania odpadów.

Rok 2016 i później

Cały rok 2016 (Konferencja w dniu 29 stycznia 2016r.)

 

Rynek surowców wtórnych

Opracowanie norm jakości dla surowców wtórnych (zwłaszcza dla tworzyw sztucznych)

Rok 2016 i później

Wniosek dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie nawozów.

Wniosek dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie nawozów.

Początek 2016r.

Przyjęty dnia 17 marca 2016r.

Proponowany wniosek ustawodawczy określający minimalne wymogi w zakresie ponownego wykorzystywania wody do irygacji i zasilania wód podziemnych

2017r.

Propagowanie bezpiecznych i efektywnych pod względem kosztów sposobów ponownego wykorzystywania wody, łącznie z wytycznymi dotyczącymi integracji systemów ponownego wykorzystania wody w planowaniu i zarządzaniu w gospodarce wodnej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w odpowiednich BREF oraz wspieraniem innowacji (za pośrednictwem europejskiego partnerstwa innowacyjnego i programu „Horyzont 2020”) oraz inwestycji.

Propagowanie bezpiecznych i efektywnych pod względem kosztów sposobów ponownego wykorzystywania wody, łącznie z wytycznymi dotyczącymi integracji systemów ponownego wykorzystania wody w planowaniu i zarządzaniu w gospodarce wodnej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w odpowiednich BREF oraz wspieraniem innowacji (za pośrednictwem europejskiego partnerstwa innowacyjnego i programu „Horyzont 2020”) oraz inwestycji.

Lata 2016­-2017

Wytyczne opublikowane w dniu 10 czerwca 2016r.

Analizy i warianty strategiczne na styku prawodawstwa dotyczącego chemikaliów, produktów i odpadów, w tym sposoby poprawy monitorowania potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów znajdujących się w produktach 2017r.
Środki ułatwiające przemieszczanie odpadów na terenie całej UE, w tym elektroniczna wymiana danych (i ewentualnie inne środki) Rok 2016 i później
Dalszy rozwój unijnego systemu informacji dotyczącego surowców Rok 2016 i później

 

Działania sektorowe
Tworzywa sztuczne

Strategia dotycząca tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

2017r.

Konkretne działania na rzecz zmniejszenia ilości odpadów morskich dzięki realizacji celów zrównoważonego rozwoju na rok 2030

Rok 2015 i później

 

Odpady spożywcze

Opracowanie wspólnej metodologii i wskaźników umożliwiających pomiar marnotrawienia żywności.

Opracowanie wspólnej metodologii i wskaźników umożliwiających pomiar ilości odpadów spożywczych.

2016r.

Elementy metodologii omówiono na spotkaniu platformy w dniu 29 listopada 2016r

Platforma dla zainteresowanych stron w celu zbadania sposobów osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w obszarze odpadów spożywczych, dzielenia się najlepszymi praktykami i oceny postępów.

Platforma dla zainteresowanych stron w celu zbadania sposobów osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w obszarze odpadów spożywczych, dzielenia się najlepszymi praktykami i oceny postępów.

2016r.

Platforma ustanowiona w dniu 1 sierpnia 2016r., pierwsze spotkanie w dniu 29 listopada 2016r.

Doprecyzowanie odpowiednich przepisów UE dotyczących odpadów, żywności i pasz tak, by ułatwiać ofiarowanie żywności potrzebującym i wykorzystywanie wycofanych środków spożywczych w paszach.

Doprecyzowanie odpowiednich przepisów UE dotyczących odpadów, żywności i pasz tak, by ułatwiać ofiarowanie żywności potrzebującym i wykorzystywanie wycofanych środków spożywczych w paszach.

2016r.

Projekty odnośnych wniosków omówiono na spotkaniu platformy w dniu 29 listopada 2016r.

Zbadanie możliwości skuteczniejszego stosowania i lepszego zrozumienia oznaczeń dat na produktach spożywczych. 2017r.

 

Surowce krytyczne

Sprawozdanie na temat surowców krytycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

2017r.
Usprawnienie wymiany informacji między producentami produktów elektronicznych a podmiotami zajmuj ącymi się ich recyklingiem. Rok 2016 i później

Europejskie normy dotyczące materiałooszczędnego recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i innych złożonych produktów wycofanych z eksploatacji.

Rok 2016 i później
Wymiana najlepszych praktyk w zakresie odzyskiwania surowców krytycznych z odpadów górniczych i ze składowisk. 2017r.

 

Odpady z budowy i rozbiórki

Wytyczne dla sektora budowlanego dotyczące oceny przeprowadzanej na etapie przed rozbiórką.

2017r.

Dobrowolne sektorowe protokoły recyklingu dla odpadów z budowy i rozbiórki.

Dobrowolne sektorowe protokoły recyklingu dla odpadów z budowy i rozbiórki.

2016r.

9 listopada 2016r.

Główne wskaźniki służące do oceny efektywności środowiskowej w całym cyklu życia budynku oraz zachęty do ich stosowania. Rok 2017 i później

 

Biomasa i materiały pochodzenia biologicznego

Propagowanie wytycznych i najlepszych praktyk w sprawie kaskadowego wykorzystania biomasy i wspieranie innowacji w tej dziedzinie za pomocą programu „Horyzont 2020”

Lata 2018­ - 2019

Zapewnianie spójności i synergii z gospodarką o obiegu zamkniętym przy ocenie zrównoważoności bioenergii w ramach unii energetycznej.

Zapewnianie spójności i synergii z gospodarką o obiegu zamkniętym przy ocenie zrównoważoności bioenergii w ramach unii energetycznej. 

2016r.

W ramach przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

Ocena wkładu strategii na rzecz biogospodarki z 2012 r. w gospodarkę o obiegu zamkniętym i jej ewentualny przegląd 2016r.

 

Innowacje i inwestycje

Inicjatywa „Przemysł 2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach programu „Horyzont 2020”.

Inwestycja 650 mln EUR w obszar docelowy „Przemysł 2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach programu „Horyzont 2020”.

Październik 2015r.

Druga runda zaproszeń: 20 września i 8 listopada 2016 r.

Projekt pilotażowy w odniesieniu do „umów dotyczących innowacji” w celu wyeliminowania ewentualnych przeszkód prawnych dla innowatorów.

Projekt pilotażowy w odniesieniu do „porozumień na rzecz innowacyjności” w celu wyeliminowania zidentyfikowanych barier regulacyjnych dla innowatorów.

2016 r.

Zaproszenie otwarte w okresie między 26 maja a 15 września 2016r.

Ukierunkowane działania informacyjne zachęcające do składania wniosków o finansowanie w ramach EFIS i wspieranie realizacji projektów lub platform inwestycyjnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ukierunkowane działania informacyjne zachęcające do składania wniosków o finansowanie w ramach EFIS i wspieranie realizacji projektów lub platform inwestycyjnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rok 2016 i później

Cały rok 2016

Ukierunkowane działania informacyjne i komunikacyjne wspierające państwa członkowskie i regiony w wykorzystywaniu funduszy polityki spójności na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ukierunkowane działania informacyjne i komunikacyjne wspierające państwa członkowskie i regiony w wykorzystywaniu funduszy polityki spójności na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rok 2016 i później

Cały rok 2016

Wsparcie dla państw członkowskich i regionów, aby zwiększyć innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez inteligentną specjalizację.

Wsparcie dla państw członkowskich i regionów, aby zwiększyć innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez inteligentną specjalizację.

Rok 2016 i później

Cały rok 2016

Ocena możliwości uruchomienia, wspólnie z EBI i bankami narodowymi, platformy na rzecz wspierania finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena możliwości uruchomienia, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i bankami narodowymi, platformy na rzecz wspierania finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

2016r.

Uruchomiona dnia 25 stycznia 2017r.

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszego planu działania za pośrednictwem istniejących forów w kluczowych sektorach. Rok 2016 i później

Wspieranie zainteresowanych stron za pomocą działań w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych, platform współpracy, wspierania dobrowolnych rozwiązań biznesowych oraz wymiany najlepszych praktyk.

Wspieranie zainteresowanych stron za pomocą działań w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych, platform współpracy, wspierania dobrowolnych rozwiązań biznesowych oraz wymiany najlepszych praktyk.

Rok 2015 i później

Cały rok 2016

 

Monitorowanie
Opracowanie ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym 2017r.