Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Analityczno - Raportowy

Zespół specjalizuje się w pozyskiwaniu, agregowaniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji o sytuacji na rynku zbytu węgla w Polsce oraz o funkcjonowaniu sektora górnictwa węglowego i jego podmiotów.

Zadania Zespołu realizowane są w trzech głównych obszarach:

 • pierwszy z nich związany jest z produkcją oraz rynkiem zbytu węgla kamiennego oraz brunatnego. Powstające na podstawie monitoringu autorskie analizy i oceny ilościowo-jakościowe, dotyczą produkcji węgla w Polsce, wielkości i kierunków sprzedaży prowadzonej przez krajowych producentów surowca oraz obecności na polskim rynku węgla importowanego. Zadania mieszczące się w tym obszarze działalności wiążą się także z udziałem w przygotowywaniu rządowych projektów uregulowań i uwarunkowań krajowego rynku węglowego w Polsce oraz oceną rocznych i strategicznych planów działalności
  i rozwoju krajowych producentów węgla,
 • drugi obszar aktywności Zespołu dotyczy techniczno-technologicznych aspektów funkcjonowania sektora górnictwa i jego podmiotów, takich jak kierunki i źródła finansowania inwestycji, głębokość i koncentracja wydobycia, wydajność i realizacja robót przygotowawczych,
 • obszar trzeci związany jest z ekonomiczno-finansową płaszczyzną funkcjonowania branży. Przygotowywane przez Zespół opracowania zawierają informacje dotyczące kosztów produkcji i sprzedaży węgla kamiennego, wyników działalności gospodarczej sektora, stopnia realizacji należnych płatności publiczno i cywilnoprawnych, w tym na rzecz samorządów, poziomu i struktury zobowiązań oraz realizacji procesu oddłużeniowego oraz wyników techniczno-ekonomicznych. Zespół ocenia również plany techniczno-ekonomiczne oraz strategie funkcjonowania i rozwoju spółek węglowych.

Głównym źródłem danych wykorzystywanych przez Zespół są sprawozdania realizowane w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej" - badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego" prowadzone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

 • informacja o produkcji oraz rynku zbytu węgla kamiennego i brunatnego,
 • informacja o wynikach technicznych i finansowych sektora,
 • informacja z zakresu ochrony środowiska, dotycząca m.in. środowiskowych skutków działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce,
 • informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze.

Zespół zajmuje się również monitorowaniem pomocy państwa, skierowanej do sektora górnictwa węgla kamiennego, udzielonej na pokrywanie kosztów odziedziczonych - związanych z zamknięciem kopalń. 

Podstawą udzielenia tej pomocy jest ustawa z dnia 7 września 2007 r., o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie pomocy państwa, ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń. Zespół odpowiada również za przygotowanie dokumentacji, będącej podstawą do notyfikowania przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego i sporządza projekty informacji dla Komisji Europejskiej o pomocy udzielonej sektorowi górnictwa w kolejnych latach.

Do jego zadań należy monitorowanie wykorzystania środków budżetowych na zadania związane z funkcjonowaniem sektora. Do tych zadań należą: likwidacja kopalń, działania polikwidacyjne, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym oraz usuwanie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Zespół monitoruje również finansowanie prawa do bezpłatnego węgla (lub wypłatę ekwiwalentów z tego tytułu), przysługującego emerytom i rencistom z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r. oraz osobom uprawnionym
z przedsiębiorstw robót górniczych. Śledzi również proces wypłaty rent wyrównawczych uprawnionym byłym pracownikom kopalń, postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.

Zespół prowadzi także monitoring zagranicznych serwisów prasowych, w celu pozyskiwania informacji o sytuacji na międzynarodowym rynku paliw stałych i energii. W oparciu o te informacje sporządza cykliczny przegląd, a w miarę potrzeb przygotowuje inne opracowania i prezentacje.

Zespół korzysta z danych dotyczących wysokości wykorzystanej dotacji budżetowej, stanowiącej pomoc państwa.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

 • informacja o pomocy publicznej udzielonej jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego,
 • projekt sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
 • sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych przekazanych jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego,
 • przegląd sytuacji na międzynarodowym rynku paliw stałych i energii.

 

export body to pdf