Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Kontroli Dotacji Budżetowej

Zespół odpowiada za monitorowanie likwidacji kopalń. Analizuje prawidłowość wykorzystania dotacji oraz pomocy publicznej udzielonych na ten cel.

Do jego obowiązków należy także monitoring działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego oraz działań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami naturalnymi (w trakcie likwidacji i po jej zakończeniu), wykonywanych w szczególności przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA i jej oddziały.

Do zadań Zespołu należy weryfikacja rocznych planów związanych z likwidacją kopalń i działaniami polikwidacyjnymi, analiza wniosków o miesięczne zaliczki na poszczególne zadania oraz sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej. Zespół prowadzi monitoring dotyczący naprawiania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego. Weryfikuje roczne wnioski o przyznanie dotacji budżetowej przeznaczonej na ten cel, analizuje wnioski o miesięczne zaliczki, a także sprawdza prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej.

Zespół monitoruje prawidłowość wykorzystania dotacji, skierowanej do Kopalni Soli „Wieliczka” SA, Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Zajmuje się oceną przebiegu likwidacji zakładów górniczych, wchodzących w skład Kopalni Siarki „Machów” SA w likwidacji oraz Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w likwidacji, a także oceną działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”, realizowanych przez CP „Bolko” Sp. z o.o. Do obowiązków Zespołu należy także analiza sprawozdań rocznych z realizacji 24 projektów inwestycji początkowych, realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych, finansowanych w 2010 r. z dotacji budżetowej.

Głównym źródłem danych, na podstawie których Zespół realizuje powierzone zadania, są roczne plany i programy likwidacji, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części monitorowanych jednostek, roczne wnioski o przyznanie dotacji budżetowych oraz sprawozdania z realizacji zadań.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

 • opinie do programów likwidacji zakładów górniczych, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części kopalń soli oraz aneksów do tych programów,
 • propozycje miesięcznych zaliczek dotacji na monitorowane zadania,
 • informacje o wyniku weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej na monitorowane zadania,
 • miesięczne informacje o realizacji zadań dotyczących likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych i zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym - sprawozdawczość zbiorcza,
 • miesięczne informacje o realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego - sprawozdawczość zbiorcza,
 • kwartalne informacje dotyczące wykorzystania dotacji budżetowej w zakresie górnictwa soli, ZKWK „Guido” oraz Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.,
 • roczne zestawienia podstawowych informacji, dotyczących likwidacji kopalń i działań polikwidacyjnych,
 • analiza sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji początkowych objętych dotacją budżetową.

Zespół monitoruje również zmiany stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Sporządza comiesięczną informację o stanie i zmianach zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych, z uwzględnieniem struktury stażowo-wiekowej pracowników. Prowadzi rejestr pracowników, którzy skorzystali
z uprawnień osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego. Opiniuje wnioski o przyznanie dotacji na roszczenia pracownicze, przedstawione przez podmioty ubiegające się o tę dotację, oraz monitoruje jej wykorzystanie. Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie kontroli dotyczących wydatkowania środków dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze. Zespół gromadzi szczegółowe informacje związane z działalnością firm usługowych, prowadzoną na rzecz kopalń węgla kamiennego. Jego obowiązkiem jest opracowywanie raportu dotyczącego stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce (sprawozdawczość publiczna G-09.9).

W ramach powierzonych zadań, zespół korzysta z bazy danych o osobach objętych restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz bazy danych zatrudnieniowych wszystkich spółek węglowych i prywatnych przedsiębiorstw górniczych. Wykorzystywane informacje gromadzone są od 1993 roku. Od 2009 r. gromadzone są dane kwartalne, dotyczące prac wykonywanych przez firmy usługowe na rzecz górnictwa węgla kamiennego (wykonywane zadania, czas pracy, zatrudnienie, wypadki). Zespół gromadzi informacje o zasobach węgla kamiennego w poszczególnych złożach, zarówno w okresie obowiązywania koncesji jak i dla całości złoża. Dane dotyczą zasobów bilansowych, pozabilansowych i przemysłowych, jak także jakości, zawartości siarki, popiołu i typu węgla.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

 • informacja o zatrudnieniu firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego,
 • informacja o stanie i ruchu zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
 • struktura stażowo-wiekowa pracowników kopalń węgla kamiennego wg stanu na stanu na ostatni dzień roku,
 • sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego.

export body to pdf